Najnowsze aktualnosci

Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach (dalej ZAZ), prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa jest samodzielną organizacyjnie i finansowo jednostką lokalną nieposiadającą osobowości prawnej. Został otwarty 1 maja 2004 roku. W dniu 2 czerwca 2004 na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowe j i działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej […], rozporządzeniu w sprawie zakładów aktywności zawodowej oraz umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Szansa a Urzędem Marszałkowskim Woj. Małopolskiego. Zakład działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Podstawowym przedmiotem działalności ZAZ jest rehabilitacja zawodowa poprzez umożliwienie zatrudniania osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Drugim celem zakładu jest przygotowanie niepełnosprawnych pracowników do pracy na otwartym rynku pracy. Kolejne zadanie ZAZ to działalność produkcyjna i usługowa.  Ostatni cel to prowadzenie rehabilitacji społecznej, medycznej zmierzającej do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

W zakładzie wyróżniamy dział obsługowo – rehabilitacyjny i dział produkcyjny – usługowy. W ramach poszczególnych działów wyróżniamy: pracownie zniczy i stolarstwa, garncarstwa i ceramiki, decoupage, zdobienia figur gipsowych. Zakład Aktywności Zawodowej  Stowarzyszenia Pomocy Szansa zatrudnia łącznie 32 osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Są to osoby z różnymi formami dysfunkcji, tj.: z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, zaburzeniami psychicznymi. Wśród niepełnosprawnych pracowników są także osoby ze schorzeniami sprzężonymi.

Oferujemy usługi w zakresie sprzątania biur, terenów zielonych, prac biurowych, poligraficznych, retuszu i zdobienia figur gipsowych, organizowanie warsztatów ceramicznych, decoupage. Zakład realizuje indywidualne zlecenia jak również zamówienia dla firm. ZAZ w Witowicach oferuje także gadżety reklamowe. Każdy przedsiębiorca zatrudniający, co najmniej 25 osób jest zobligowany do comiesięcznych wpłat na PFRON. Zamawiając w ZAZ Witowice usługi lub produkty, przedsiębiorca może skorzystać z ulgi w postaci zmniejszenia tej wpłaty o 50%.(art.22 Ustawy o rehabilitacji … z dn.27.08.1997 r. )

Pracownikami działu produkcyjno – usługowego ZAZ mogą zostać osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 rok życia, posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny oraz osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku, do których rada programowa WTZ, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy w ZAZ.  Serdecznie zapraszamy.

 

 Zespół ZAZ Witowcie