Najnowsze aktualnosci

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 Stowarzyszenia Pomocy Szansa działa od 1 kwietnia 2016 roku w ramach powierzonego zadania publicznego pt.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi nr 46A 18-210 Szepietowo” powierzonego przez Gminę Szepietowo.

Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 – 15 30. ŚDS świadczy usługi w postaci indywidualnych i zespołowych treningów zmierzających do usamodzielnienia uczestnika w zakresie życia codziennego, społecznego oraz zawodowego. Do zadań naszej placówki należy szczególnie dążenie do stabilizacji psychicznej, podtrzymywanie efektów terapeutycznych oraz zapobieganie nawrotom choroby u osób, które przeszły cykl leczenia psychiatrycznego przez:

  1. stworzenie bezpiecznego miejsca,
  2. stworzenie możliwości samorealizacji,
  3. pomoc w stosowaniu zaleceń terapeutycznych,
  4. organizowanie dla uczestników wsparcia w zakresie poradnictwa psychologicznego i pedagogiki specjalnej,
  5. doprowadzenie uczestników w miarę ich możliwości do życiowego usamodzielnienia poprzez:

– rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym za pomocą treningów samoobsługi i terapii zajęciowej,

– prowadzenie treningów umiejętności społecznych (umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów),

– aktywizowanie i rehabilitację społeczną,

– integrację społeczną.