Najnowsze aktualnosci

 Projekty realizowane w 2018 r.

1. Projekt: “Recepta na zdrowie” to zadanie, które główny nacisk kładzie na propagowanie zdrowego stylu życia i promocję aktywności fizycznej wśród 25 kobiet i 25 mężczyzn – mieszkańców terenów wiejskich województwa podlaskiego. Celem kompatybilnym jest kształcenie nawyków prawidłowego sposobu odżywiania oraz wskazanie szkodliwości używek na stan zdrowia oraz szeroko pojmowana edukacja prozdrowotna. Zakwalifikowani uczestnicy będą brać udział: a) w warsztatach nt. zasad prawidłowego odżywiania w trakcie których nauczą się jak przygotowywać zdrowe i smaczne posiłki zgodnie z zaleceniami ogólnopolskich ekspertów w dziedzinie żywienia, b) w różnych rodzajach aktywności (zumba, gimnastyka, nordic walking) podnoszących ich wydolność i sprawność fizyczną, c) w spotkaniach eksperckich, w tym z psychologiem (treningi związane z emocjami i zwalczaniem stresu), z położną środowiskową (warsztaty edukacyjne dla kobiet związane ze zdrowiem intymnym kobiet i nie tylko), z seksuologiem (warsztaty dla mężczyzn) i z arteterapeutą. Projekt realizowany w okresie marzec – grudzień 2018r. Budżet projektu: 11 950,00zł. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. [2018]

2. Projekt: „Wakacje na sportowo”. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, w tym dotkniętej niepełnosprawnością – mieszkańców Gminy Sokoły. Zadanie ma na celu upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród beneficjentów. Projekt to szereg działań aktywizujących i integrujących, w tym zajęcia sportowo-zręcznościowe (różnorodne dyscypliny sportowe dostosowane do wieku i możliwości biopsychicznych, siłowe z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej), animacyjne (tunele zmysłów, chusta klanza itp.), aktywizująco-edukacyjne (warsztaty kulinarne, konkursy plastyczne o tematyce zdrowego stylu życia). Zajęcia odbywać się będą w okresie wakacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach. Projekt realizowany w okresie czerwiec-sierpień 2018 r. Budżet projektu: 3500,00zł. Projekt dofinansowany przez Urząd Gminy Sokoły. [2018]

3. Projekt: „Niepodległość …Kocham i rozumiem!. Celem projektu jest kształtowanie i rozwój świadomości narodowej u ok. 50 niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy Stowarzyszenia Pomocy Szansa z opiekunami. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację 1 dniowego wyjazdu do miejsc kultury wysokiej związanej z historią i tradycją narodu polskiego. Celem wycieczki jest zobrazowanie niepełnosprawnym podopiecznym najważniejszych wydarzeń z historii Polski i jej niepodległości poprzez aktywne zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku. Projekt realizowany w okresie czerwiec-sierpień 2018 r. Budżet projektu: 1 450,00zł. Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.  [2018]

4. Projekt: “Wsparcie środowiskowe osób z problemami zdrowia psychicznego” to kompleksowy program skierowany do 25 osób na co dzień borykających się z zaburzeniami psychicznymi o różnej etiologii. Składa się on z takich komponentów jak poradnictwo specjalistyczne (konsultacje psychiatry i psychologa), terapia (udział w grupie wsparcia), edukacja (warsztaty nt. zdrowego stylu życia, spotkania informatyczne nt. uzależnień behawioralnych i od substancji), pomoc i wsparcie (udział w treningach motywacyjno-aktywizacyjnych) oraz usprawnianie (zajęcia podnoszące aktywność fizyczną). Ważną cechą tego programu jest fakt, iż wszelkie podejmowane działania odbywają się praktycznie w miejscu zamieszkania tworząc system wsparcia i opieki środowiskowej, dążąc do przełamania izolacji tych osób i ich marginalizacji ale także do zmiany stereotypowego postrzegania osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, którzy są mieszkańcami terenów wiejskich. Projekt realizowany w okresie marzec-grudzień 2018 r. Budżet projektu: 17 400,00zł. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. [2018]

5. Projekt: “Niepodległość w dźwiękach i w obrazie…” to cykl działań upamiętniających rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Wnioskodawca zaplanował trwające przez prawie cały rok liczne działania promujące polską tradycję, historię i kulturę wykorzystując przy tym różne dziedziny sztuki. Adresaci będą mogli uczestniczyć w warsztatach teatralnych i śpiewu, w pokazach filmowych zaliczanych do “starego kina” i czytaniu poezji, w warsztatach rękodzielniczych i kulinarnych akcentujących patriotyzm i konkursach tematycznych nt. ojczyzny i niepodległości. Ważnym elementem łączącym wszystkie te działania będzie opracowanie i stworzenie montażu słowno-muzycznego pt. “Niepodległość w dźwiękach i obrazie…” zawierającego m.in. wypowiedzi adresatów nt. niepodległości na tle polskiej muzyki i poezji. Znajdą się tam także elementy naszego regionalnego dziedzictwa kulturowego. Będzie to nieodzownym punktem promującym rocznicę niepodległości ale także województwa podlaskiego. Końcowym działaniem będzie organizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości, do których zostaną zaangażowani również beneficjenci. Uczestnicy zaprezentują społeczności lokalnej przedstawienie pt.: “Pamiętam…” czyli spektakl teatralny, recital piosenki międzywojennej, wystawę prac konkursowych. Projekt realizowany w okresie marzec-grudzień 2018 r. Budżet projektu: 7 160,00zł. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. [2018]

6. Projekt: „Chcę być EKO!”. Celem zadania jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci z terenów wiejskich (50 os.) oraz zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska i ekologii wśród osób z niepełnosprawnościami (50 os.) mieszkańców województwa podlaskiego. Edukacja ekologiczna dzieci powinna być świadomą i zamierzoną działalnością dążącą do kształtowania przyjaznych naturze postaw zaczętą już w przedszkolu. Nie może być ona „wyobcowana” od wydarzeń „tu i teraz”. Dzieci powinny wiedzieć co to jest smog o którym tak głośno w telewizji lub czego dotyczy „afera reklamówkowa” w supermarketach. Wiedza potoczna z zakresu ochrony środowiska musi być weryfikowana a treści oparte na wiedzy naukowej przekazywane w sposób atrakcyjny i dostosowany do wieku. Projekt skonstruowany jest tak aby dzieci w prosty sposób przyswoiły pojęcia z zakresu ekologii związanej z czystym powietrzem, nauczyły się jak dbać o najbliższe środowisko, wiedziały jak robić zakupy aby być świadomym konsumentem oraz jak wybierać produkty żywnościowe aby były odpowiednie dla ich wieku. Proponowane warsztaty duży nacisk kładą także na upcykling czyli artystyczno-praktyczne zmienianie pierwotnej funkcji danego przedmiotu. Działaniem kompatybilnym jest nauka osób dotkniętych różną niepełnosprawnością metod i środków chroniących środowisko oraz kształtowanie umiejętności związanych z prowadzeniem ekologicznego ogrodu (uprawa, pielęgnacja, zasady doboru roślin itp.) czego efektem końcowym będzie stworzenie ogrodu ekologicznego pt.: „Magiczna przystań” jako miejsce edukacji i obserwacji uczestniczącej nie tylko dla jego autorów ale także dla społeczności lokalnej i dzieci z pobliskich szkół. Projekt realizowany w okresie marzec-grudzień 2018 r. Budżet projektu: 13 790,00zł. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.[2018]

7. Projekt: „Edukacja kulturalna na wsi”. Zadanie to kompleksowa spersonalizowana oferta z zakresu edukacji kulturowej skierowana do dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością, która stwarza możliwość bycia twórcą i odbiorcą działań kulturalnych w miejscu zamieszkania. Program uwzględnia potrzeby grupy i ich ogólny poziom funkcjonowania społecznego bezpośrednio wprowadzając adresatów w świat sztuki, teatru i muzyki. Oferta została tak stworzona, aby każda osoba, w tym z trudnościami komunikacyjnymi czy intelektualnymi mogła brać udział w warsztatach (pantomimy, dźwięku) i za pomocą dostępnych środków wyrażać własne emocje i komunikować o osobistych przeżyciach. Do prowadzenia warsztatów zostaną zaangażowani twórcy zawodowo zajmujący się daną dziedziną sztuki. Projekt realizowany w okresie czerwiec-październik 2018 r. Budżet projektu:  2 000,00zł. Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. [2018]

8. Projekt: „Środowiskowy program sportowo-integracyjno-edukacyjny Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Stawiam na aktywność…” to projekt włączający osoby wykluczone społecznie w działania aktywizujące mające na celu podwyższenie jakości ich życia w oparciu o kształtowanie takich umiejętności jak prowadzenie zdrowego stylu życia, uprawianie systematycznej aktywności fizycznej prowadzenie samodzielnej egzystencji. Projekt realizowany w okresie kwiecień – listopad 2018 r. Budżet projektu:  37 500,00zł. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. [2018]

 

Projekty zrealizowane lata 2017 – 2015

1. Projekt: „Chcę zmiany…”. Skierowane do osób, które na co dzień borykają się ze swoją niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń zdrowia psychicznego, funkcji intelektualnych i braku profesjonalnego wsparcia w środowisku lokalnym. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia psychicznego mieszkańców województwa podlaskiego, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W projekcie uczestniczyło 25 beneficjentów, którzy wzięli udział w warsztatach z zakresu edukacji prozdrowotnej, zajęciach usprawniających, treningu kompetencji społecznych. W celu wsparcia ich potencjału, wiary we własne możliwości oraz wsparcia emocjonalnego została utworzona otwarta grupa wsparcia prowadzona przez psychologa i lekarza psychiatrę. Kompatybilnym działaniem było dokształcenie kadry pracującej z osobami z niepełnosprawnością (WTZ, ŚDS, OREW), tak aby mogła ona wprowadzać elementy środowiskowego wsparcia psychiatrycznego w pracy ze swoim podopiecznym. Projekt realizowany w okresie sierpień-grudzień 2017 r. Budżet projektu: 17 600,00. Projekt dofinansowany przez PFRON. [2017]

2. Projekt: „Wiem. Rozumiem. Stosuję”. Celem głównym zadania była poprawa jakości życia poprzez upowszechnianie zachowań prozdrowotnych oraz promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa podlaskiego (ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i seniorów). Celami dodatkowymi było: 1. poszerzenie wiedzy dotyczącej profilaktyki, samokontroli i postaw prozdrowotnych 2. podniesienie świadomości adresatów zadania nt. wpływu aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania na jakość życia, 3. rozwijanie u beneficjentów wiedzy, umiejętności i zdolności do podejmowania decyzji oraz dokonywania właściwych wyborów w sprawach zdrowia. Projekt realizowany w okresie maj-listopad 2017r. Budżet projektu: 16 780,0zł. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. [2017]

3. Projekt „Wakacyjne inspiracje” skierowany był do dzieci i młodzieży, w tym dotkniętej niepełnosprawnością – mieszkańców Gminy Sokoły. Zadanie miło na celu upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród beneficjentów. Zrealizowany projekt to szereg działań aktywizujących i integrujących, w tym zajęcia sportowo-zręcznościowe (różnorodne dyscypliny sportowe dostosowane do wieku i możliwości biopsychicznych, siłowe z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej), animacyjne (tunele zmysłów, chusta klanza itp.), aktywizująco-edukacyjne (warsztaty kulinarne, konkursy plastyczne o tematyce zdrowego stylu życia). Zajęcia odbywały się w okresie wakacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach. Projekt realizowany w okresie czerwiec-sierpień 2017 r. Budżet projektu: 6 450,00zł. Projekt dofinansowany przez Urząd Gminy Sokoły. [2017]

4. Projekt: „Turystyka dla wszystkich!” skierowany do ludzi dotkniętych niepełnosprawnością, które z różnych przyczyn samodzielnie nie mogą lub nie potrafią zaplanować/zorganizować urlopu, wycieczki krajobrazowej czy zwiedzania obiektów muzealnych. Projekt realizowany w okresie czerwiec-lipiec 2017 r. Budżet projektu: 6 500,00zł. Projekt dofinansowany przez PFRON. [2017]

5. Projekt: “Lato w Teatrze” [2017]

6. Projekt: “My na złotym stoku” [2017] Celem projektu było aktywizacja osób z niepełnosprawnością – mieszkańców powiatu siemiatyckiego poprzez udział w czterodniowym wyjeździe w Góry Stołowe, połączone ze zwiedzaniem lokalnych atrakcji a także z udziałem w warsztatach papierniczych z papieru czerpanego. Ważnym elementem projektu był też krótki pobyt w stolicy Czech Pradze. Projekt realizowany w październiku 2018r. Budżet projektu: 15 572,20zł. Projekt dofinansowany przez PFRON dotacją 5 000,00zł, wkład własny 10 572,00zł. [2017] 

7. Projekt: Klub Malucha [2017-2019]

8. Projekt: „Żyj zdrowo i aktywnie – myśl pozytywnie” został skierowany do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu, jako zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym. Celem projektu było podjęcie działań aktywizacyjnych uczestników ŚDS w sferze kulturalnej, antyalkoholowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Dzięki realizacji projektu 19 osób niepełnosprawnych wyjechało do Krynicy Morskiej. Podczas pobytu nad morzem uczestnicy zwiedzali miasto, latarnię morską. Brali udział w rejsie po Zalewie Wiślanym, zwiedzali Muzeum Stutthof w Sztutowie, codziennie korzystali ze spacerów nad morzem i przebywali na plaży. Ponadto w ramach projektu odbyły się zajęcia: zumba na plaży, spacer z kijkami nordic walking, karaoke na plaży. Uczestnicy projektu wzięli udział w wykładzie i zajęciach warsztatowych dotyczących uzależnienia od alkoholu, oraz w konkursie plastyczny „Moje wymarzone wakacje”. Projekt realizowany w miesiącu wrzesień 2016r. Budżet projektu: 11 550,00zł,w tym : wkład własny finansowy i osobowy 9 050,00zł, dotacja – 2 500,00 zł. Zadanie realizowane we współpracy z Urzędem Gminy Ciechanowiec.[2016]

12. Projekt: „Pomagamy dzikim pszczołom, czyli realizacja cyklu zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, w tym dotkniętych niepełnosprawnością” został skierowany do podopiecznych Stowarzyszenia tj.: Uczestników WTZ 2 w Starych Raciborach i WTZ3 w Dołubowie oraz do uczniów i wychowanków OREW w Dąbrowie Moczydłach (dawny Perki Karpie). Celem głównym zadania było pobudzanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw postępowania i działalności zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt realizowany od kwietnia do października 2016 roku na terenie województwa podlaskiego. Budżet projektu to 10 750,00zł w tym wkład finansowy i osobowy 4 750,00zł dotacja 6 000,00zł. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. [2016]

13. Projekt: „Kultura w każdym miejscu” został skierowany do podopiecznych stowarzyszenia tj. uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Starych Raciborach oraz do uczniów i wychowanków OREW w Dąbrowie Moczydłach. Celem głównym zadania było przygotowanie i wdrożenie beneficjentów do odbioru kultury i świadomego w niej uczestnictwa. Projekt realizowany od czerwca do listopada 2016 roku. Budżet projektu to 8 140,00zł. w tym wkład finansowy i osobowy 3 140,00zł dotacja 5 000,00zł. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.[2016]

14. Projekt: „Aktywne wakacje” został skierowany do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Starych Raciborach i miał na celu promocję prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia oraz zwiększenie aktywności fizycznej poprzez zastosowanie aktywności ruchowej i/lub umysłowej. Projekt realizowany od czerwca do września 2016 roku. Budżet projektu to 3 500,00zł. w tym wkład finansowy i osobowy 500,00zł dotacja 3 000,00zł. Projekt dofinansowany przez Urząd Gminy w Sokołach.[2016]

15. Projekt: „Kulturo! Jestem na tak” został skierowany do podopiecznych stowarzyszenia tj. uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Starych Raciborach oraz do uczniów i wychowanków OREW w Dąbrowie Moczydłach i miał na celu popularyzację kultury i edukację w zakresie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie zdolności artystycznych beneficjentów poprzez udział w różnych formach i działaniach kulturalnych. Projekt realizowany od kwietnia do października 2016 roku. Budżet projektu to 2 200,00zł. w tym wkład finansowy i osobowy 700,00zł dotacja 1 500,00zł. Projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatu Wysokomazowieckiego.[2016]

16. Projekt: „Kwadrans z kulturą” został skierowany do wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia i jego celem było wzmacnianie zdolności twórczych osób niepełnosprawnych poprzez udział w różnych formach i działaniach kulturalnych. Projekt realizowany od czerwca do lipca 2016 roku. Budżet projektu to 5 000,00zł. w tym wkład finansowy i osobowy 2 000,00zł dotacja 3 000.00zł. Projekt dofinansowany ze środków PFRON Starostwa Powiatu Wysokomazowieckiego.[2016]

17. Projekt: „Malowanie Naszego Dziedzictwa – II Plener Integracyjny” Głównym celem projektu było upowszechnienie dziedzictwa kultury materialnej i przyrodniczej powiatu siemiatyckiego, jego ochronę od zapomnienia poprzez twórczą aktywizacje osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ Nr 3 w Dołubowie oraz uczestników WTZ w Siemiatyczach. W projekcie uczestniczyło 100 osób w tym 75 uczestników WTZ Nr3 w Dołubowie i WTZ w Siemiatyczach . Podczas realizacji projektu: przeprowadzono 2 plenery dla 14 osób niepełnosprawnych na terenie pow. Siemiatyckiego, powstało 28 prac malarskich, nagrano i zmontowano film z realizacji projektu i opublikowano film na stronie stowarzyszenia, zgromadzono dokumentację cyfrową projektu. Projekt realizowany w okresie 1 maj – 30 listopad 2016 roku na terenie powiatu Siemiatyckiego. Budżet projektu: 2 380,00 zł w tym wkład rzeczowy i finansowy 380,00zł, dotacja 2 000,00zł.  Projekt dofinansowany przez  Samorząd Powiatu Siemiatyckiego. [2016]

18. Projekt: „Tydzień tożsamości narodowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej Nr 3 w Dołubowie” Celem projektu było kształtowanie i rozwój świadomości narodowej 49 osób, w tym niepełnosprawnych intelektualnie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie i instruktorów (opiekunów). W ramach projektu przeprowadzono 3-dniową wycieczkę do Warszawy do miejsc kultury wysokiej związanej z szeroko rozumianą tożsamością narodową Polaków. W czasie wycieczki uczestnicy WTZ i  ich opiekunowie odwiedzili : Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Twierdzy Modlin, Muzeum Narodowe, Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum Niepodległości w Warszawie  i pomnika Grobu Nieznanego Żołnierza. Zorganizowanie i przeprowadzenie 1 konkursu plastycznego i wyłoniono 20 najlepszych prac plastycznych, opatrzenie ich komentarzem merytorycznym i ich upowszechnienie za pomoc strony internetowej Stowarzyszenia www.spszansa.pl Dodatkowo został przygotowany film, stanowiący relację z wycieczki jednego z uczestników, który kręcił kamerą wybrane miejsca w Warszawie. Projekt realizowany w okresie październik – grudzień 2016r. Budżet projektu: 16 669,00 zł w tym : wkład rzeczowy i finansowy 3 500,00zł, dotacja 13 169,00zł.  Projekt dofinansowany przez  Ministerstwo Obrony Narodowej.[2016]

19. Projekt: „Dołubowskie Manewry Historyczne” Celem projektu było przywrócenie pamięci lokalnej historii i tradycji związanych ze wsią Dołubowo woj. podlaskie. Projekt oparty był w treści i formie na dorosłych os. niepełnosprawnych – uczestnikach WTZ w Dołubowie, którzy opowiedzą historię dworu i przybliżą życie chłopów, z uwzględnieniem opowieści o przedmiotach codziennego użytku. W ramach projektu przeprowadzono miedzy innymi: 3 plenery malarskich we wsi Dołubowo, w których wzięło udział 74 osoby (dzieci z ZS w Grodzisku, i Dziadkowicach oraz uczestnicy WTZ Dołubowo ) oraz 2 plenerów dla uczestników WTZ. Zorganizowano wystawę poplenerową, na której zaprezentowano 50 prac. Przeprowadzono 3 warsztaty historycznych;  3 warsztaty rękodzieła dla uczestników WTZ; 3 warsztaty dziennikarskie. Zorganizowanie wycieczkę do Białostockiego Muzeum Wsi. Wystawiono sztukę w formie teatru cieni opowiadającego o historii Dołubowa, wykonanego przez instruktorów i uczestników WTZ, połączonego ze słodkim poczęstunkiem z udziałem lokalnej  społeczności. Przeprowadzono 10 warsztatów doświadczalnych w ramach których nagrano 10 filmów instruktażowych, pokazujących jak dzieci i os. niepełnosprawne uczą się korzystać z przedmiotów dawnego użytku opatrzone komentarzem i wspomnieniami osób starszych. Nagrano film o historii wsi Dołubowa w formie teatru cieni oraz 1 teatru cieni ze wspomnień Jerzego Pieńkowskiego .  Stworzono portal wsi Dołubowo: www.dolubowo.pl  i wiele innych działań, o których można poczytać na wspomnianym portalu. Projekt realizowany w okresie maj – listopad 2016r. Budżet projektu: 15 930,04 zł w tym: wkład finansowy i rzeczowy 1 930,00zł, dotacja 14 000,00zł.  Projekt dofinansowany przez  Muzeum Historii Polski.[2016]

20. Projekt „Centrum Usług Społeczno-Edukacyjnych Kostry Noski – Etap 1 i 2” Celem projektu jest stworzenie miejsca rehabilitacji, edukacji, opieki oraz wychowania dla osób niepełnosprawnych. Szczególnymi beneficjentami będą dzieci niepełnosprawne od urodzenia lub zagrożone niepełnosprawnością. Wsparcie także otrzyma także młodzież jak i osoby dorosłe i seniorzy.  Projekt był realizowany: czerwiec 2015r – grudzień 2016 r. i obejmowała remont i adaptację budynku byłej SP na potrzeby CUSE.  Budżet projektu: 1 061 029,10zł  wkład finansowy 190 829,10zł  dotacja  836 000,00zł, wkład rzeczowy 34 200,00zł. Projekt dofinansowany przez PFRON, WFOŚiGW w Białymstoku, Fundacje PGE, Unie Europejska, Podlaski Urząd Wojewódzki. [2015-17]

21. Projekt: „Łączymy w Starym Lubiejewie” Celem projektu było utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 40 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Ostrowskiego oraz stworzenie 12 miejsc pracy w obszarze terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wypełnienie luki w systemie rehabilitacji powiatu Ostrowskiego. Projekt był realizowany od lutego do grudnia 2016 roku. Budżet projektu: 126 856,68zł w tym wkład finansowy 38164,68zł dotacja 88 692,00zł  Projekt dofinansowany przez PFRON. [2016]

22. Projekt: „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Wyliny Ruś 2016-2019”  To wieloletni projekt skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców gminy Szepietowo, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, którzy wymagają wsparcia środowiskowego, terapii, i rehabilitacji. Projekt adresowany do 30 osób i realizowany w okresie luty-grudzień 2016r. jest częścią wieloletniego projektu UiPSDSwWR na lata 2016-20. Celem projektu było zapewnienie stałego wsparcia, terapii, rehabilitacji dla 30 mieszkańców gm. Szepietowo. Budżet projektu za rok 2016:  230 556,00zł / za rok 2017   dotacja MRPiPS, UM Szepietowo,[2016-20]

23. Projekt: „Sport na co dzień”  był skierowany do dzieci i młodzieży w tym dotkniętej niepełnosprawnością z terenu gminy Sokoły. Celem projektu było upowszechnienie sportu i kultury fizycznej wśród grupy docelowej. Projekt był realizowany w okresie maj – wrzesień 2015 na terenie Gminy Sokoły.  Budżet projektu:  9000,00zł [2015]

24. Projekt: ”Wiem jak żyć zdrowo” został skierowany do podopiecznych stowarzyszenia tj. uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 2 w Starych Raciborach, Nr 3 w Dołubowie oraz uczestników ŚDS w Ciechanowcu. Celem podjętych działań było upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia, uwrażliwienie na potrzebę podejmowania aktywności fizycznej oraz propagowanie racjonalnego odżywiania. Projekt realizowany od czerwca do grudnia 2015r. na terenie powiatu Wysokomazowieckiego i Siemiatyckiego. Budżet projektu 13 775,00zł [2015]

25. Projekt: ”Warsztaty. Tradycja. Kultura” został skierowany do uczniów/wychowanków szkół/placówek oświatowo-wychowawczych, z gminy Sokoły.  Celem projektu była popularyzacja i edukacja dzieci i młodzieży, w tym dotkniętej niepełnosprawnością w zakresie dziedzictwa kulturowego, tradycji i obyczajów. Projekt realizowany w okresie lipiec – listopad 2015r na terenie  gminy Sokoły. Budżet projektu:  5200,00zł [2015]

26. Projekt: „Malowanie Naszego Dziedzictwa” Głównym celem projektu Malowanie Naszego Dziedzictwa było upowszechnienie dziedzictwa kultury materialnej i przyrodniczej powiatu siemiatyckiego, jego ochronę od zapomnienia poprzez twórczą aktywizacje osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ Nr 3 w Dołubowie. W projekcie uczestniczyło 450 osób w tym 40 uczestników WTZ Nr3 w Dołubowie. Projekt realizowany w okresie wrzesień – grudzień 2015 na terenie powiatu Siemiatyckiego. Budżet projektu: 5645,00 zł [2015]

27.Projekt: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu” To wieloletni projekt skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców gminy Ciechanowiec, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, którzy wymagają wsparcia środowiskowego, terapii, i rehabilitacji. Projekt adresowany do 30 osób i realizowany w okresie styczeń-grudzień 2015r. jest częścią wieloletniego projektu PSDSwC na lata 2015-19. Celem projektu było zapewnienie stałego wsparcia, terapii, rehabilitacji dla 30 mieszkańców gm. Ciechanowiec. Budżet projektu za rok 2015:  387 517,00zł / za rok 2016 / za rok 2017 [2015-19]

28. Projekt: „Kreatywne warsztaty dekoratorskie z uczestnikami ŚDS w Ciechanowcu” został skierowany do uczestników ŚDS w Ciechanowcu oraz dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne do Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu. Celem projektu było nabycie wiadomości oraz umiejętności wykonywania rękodzieła, doskonalenie wiadomości i umiejętności w zakresie zdobnictwa metodą decoupage przez osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież. Promowanie rękodzieła artystycznego. Projekt realizowany w okresie wrzesień – październik 2015r na terenie gm. Ciechanowiec. Budżet projektu: 2714,36zł. [2015]

29. Projekt: „Pracownia Orange w Dołubowie” to projekt realizowany wspólnie z 5 osobową grupą inicjatywną. Celem projektu buło opracowanie koncepcji działania Pracowni Orange w Dołubowie a następnie jej założenie i działanie – miejsca aktywności społecznej, kulturalnej społeczności wsi w szczególności dzieci i młodzieży z Dołubowa oraz uczestników WTZ3 w Dołubowie. Projekt był realizowany w ramach programu „Pracownie Orange” Fundacji Orange. Projekt realizowany w okresie lipiec – listopad 2015 roku o zasięgu ogólnopolskim. Budżet projektu:  30 643,78zł [2015]

Lata 2014- 2000

1.  Projekt: „Warsztatowe spotkania z tradycją, kulturą i sztuką”.

2.  Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch” czyli szósta, wakacyjna edycja zajęć sportowych skierowana do dzieci i młodzieży wiejskiej, w tym dotkniętej niepełnosprawnością”.

3.  Projekt: „VI Wysokomazowiecki Festyn Sportowo-Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych – Stare Racibory 2014”.[2014]

4.  Projekt: „VI przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych. – Jesień z biesiadą”.

5.  Projekt „Szlakiem Zabytków Techniki” czyli kontynuacja cyklu zajęć edukacyjno-turystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych”.

6.  Projekt: “Będę pracował efektywniej, czyli realizacja cyklu szkoleń zawodowych skierowanych do kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi”.

7.  Projekt:„Aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych” szansą na samodzielność i niezależność życiową”.

8.  Projekt: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu – 2014”. [2014-19]

9.  Projekt: „Szlakiem orlich gniazd – czyli osoby niepełnosprawne poznają historię i walory turystyczne wyżyny krakowsko-częstochowskiej.” [2013]

10. Projekt: „V Wysokomazowieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego osób niepełnosprawnych – Stare Racibory.” [2013]

11. Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch – czyli szósta, wakacyjna edycja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej.” [2013]

12. Projekt:” Wyjazd kulturalno-rekreacyjno-sportowy Kraków 2013.” [2013]

13. Projekt: „III Wysokomazowieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego osób niepełnosprawnych – Stare Racibory.” [2011]

14. Projekt: „IV przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych – jesień z biesiadą.” [2011]

15. Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch –  czyli czwarta, wakacyjna edycja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej.” [2011]

16. Projekt: „IV Wysokomazowieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego osób niepełnosprawnych – Stare Racibory 2012” [2012]

17. Projekt: „V przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych – jesień z biesiadą.” [2012]

18. Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch – czyli piata, wakacyjna edycja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej.” [2012]

19. Projekt: „II wysokomazowieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego osób niepełnosprawnych – Stare Racibory.”  [2010] 

20. Projekt: „III przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych – jesień z biesiadą.” [2010]

21. Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch – czyli trzecia, wakacyjna edycja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej.” [2010]

22. Projekt „Wolontariat w obiektywie – czyli propagowanie idei działań woluntarystycznych wśród uczniów zespołu szkół w Sokołach.” [2010]

23. Projekt: „Jesień z biesiadą – przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych” [ 2008 ]

24. Projekt: „Integracja osób niepełnosprawnych skupionych wokół ZAZ ze społecznością lokalną” [ 2008-09]

25. Projekt: “Warsztaty artystyczno-edukacyjne z wikliny i ceramiki dla osób niepełnosprawnych” [2008 -09]

26. Projekt „Dajmy Im Skrzydła” [2008-2009]

27. Projekt „Jesień z biesiadą II – przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych” [ 2009]

28. Projekt „WTZ drogą do życia II” [2009]

29. Projekt: „ I wysokomazowieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego osób niepełnosprawnych – Stare Racibory.” [2009]

30. Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch – czyli druga, wakacyjna edycja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej.” [2009]

31. Projekt: „Poszerzenie WTZ Podlesice” [2006-2007]

32. Projekt: „Świat Wikliny” [ 2007]

33. Projekt: „Ekologiczna edukacja osób niepełnosprawnych” [2006]

34. Projekt: „WTZ drogą do godnego życia” [2005-2006]

35. Projekt: „Edukacja – Wiedza – Animacja” [2005]

35. Projekt „Terapia sztuką i wychowanie estetyczne osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin z użyciem nowoczesnych technik audio – wideo” [2004].

36. Projekt: „Likwidacja barier transportowych podopiecznych Stowarzyszenia”  [ 2004 ]

37. Projekt: „Utworzenie Sali Doświadczeń Świata Snolezen w WTZ” [ 2004]

38. Projekt: „Szkolenie Pracowników Stowarzyszenia Pomocy Szansa – 3p3s” [2004-2005]

39. Projekt; “Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podlesicach” [2003]

40. Projekt: „Miechowskie Centrum Wolontariuszy” [2002]

41.  Projekt utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Witowicach [2001-2004]

42.  Projekt: „Mogę Być Mogę Mieć” [2001]