Najnowsze aktualnosci

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 lat. Udział w tych zajęciach jest realizacją obowiązku szkolnego/nauki.

Zajęcia mają na celu:
• wspomaganie rozwoju psychofizycznego
• rozwijanie zainteresowania otoczeniem
• rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych

Zajęcia obejmują w szczególności:
• naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
• kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
• usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
• wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
• rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
• kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
• naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności

Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizowanych we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami).