Najnowsze aktualnosci

Od września 2013 w naszym Ośrodku prowadzimy Terapię Integracji Sensorycznej (SI).

Terapia SI może być prowadzona tylko po wcześniejszych kompleksowych badaniach dziecka wykonanych przez wykwalifikowanego terapeutę SI.

Celem terapii SI jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka, czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy – odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).

 • Głównym  zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.
 • Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących  układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka.
 • Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją)
 • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • z niepełnosprawnością umysłową
 • niedowidzącymi i niedosłyszącymi  z ADHD,
 • z autyzmem
 • z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera
 • z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)