Najnowsze aktualnosci

Jak  zostać wychowankiem Ośrodka?

Do Ośrodka mogą uczęszczać

  • dzieci wykazujące zaburzenia w rozwoju posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
  • dzieci i młodzież  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia,
  • dzieci i młodzież od 3 do 23 roku życia  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami: niedosłyszący,  niedowidzący, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową

Wymagana dokumentacja;

Aby zapisać dziecko do Ośrodka należy złożyć  następujące dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie do OREW
  • Zgodę dyrektora szkoły macierzystej na realizację rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego/nauki w OREW,
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ze stwierdzoną niepełnosprawnością sprzężoną, (i / lub),
  • Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, (dotyczy tylko okresu przedszkolnego),
  • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dla osób od 16 r. życia).

 

Po złożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego powyższej dokumentacji dziecko zostaje przyjęte do Ośrodka, rodzic otrzymuje pisemną decyzję.