Najnowsze aktualnosci

OŚRODEK

REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY “PRZYSTAŃ”

 W KOSTRACH NOSKACH

2

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczy „Przystań” w Kostrach Noskach działa od 1 września 2009r.  Powstał z inicjatywy  Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witowicach przy współpracy gminy Sokoły. Przez  6 lat funkcjonował w Perkach Karpiach gm. Sokoły, potem w Dąbrowie Moczydłach, zaś od 1 lipca 2017r.  na stałe przeniósł się do pięknego wyremontowanego budynku w Kostrach Noskach, gm. Nowe Piekuty. OREW był pierwszą tego typu placówką w regionie zapewniającą bezpłatną kompleksową edukację i rehabilitację dla dzieci i młodzieży ze znaczną, umiarkowaną sprzężoną i głęboką  niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem w wieku od 3 do 25 lat.

Placówka umożliwia  realizację obowiązku szkolnego/nauki na wszystkich etapach edukacyjnych: 

 • I – edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III),
 • II – kl. IV-VIII
 • III – szkoła przysposabiająca do pracy
 • indywidualne i zbiorowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla wychowanków niepełnosprawnością w stopniu głębokim

W Ośrodku prowadzimy również:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od 3 roku życia do rozpoczęcia przez dziecka nauki w kl I)
 • oddziały przedszkolne  

 

Zajęcia w OREW trwają 7 godzin od poniedziałku do piątku.

Głównym założeniem OREW jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym naszych wychowanków, by zdobyli maksymalną samodzielność i niezależność oraz czuli się wartościowi i doceniani w życiu.

Za dowóz wychowanków do Ośrodka odpowiadają gminy. Rodzice/opiekunowie prawni nie pokrywają kosztów dojazdu ani pobytu dziecka w naszej placówce.

Nasi wychowankowie mają do dyspozycji obecnie 9 sal terapeutycznych, salę do  rehabilitacji, salę do Integracji sensorycznej, gabinet do hydroterapii, gabinety logopedyczne, gabinet lekarski, kuchnię, świetlicę, boisko oraz wkrótce nowoczesny plac zabaw.

Ośrodek działa w oparciu o profesjonalną kadrę, stale doskonalącą swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzającą zakres wiedzy specjalistycznej, działającą jako zespół współpracujący na rzecz wychowanków. 

Zatrudniamy

– nauczycieli terapeutów, rehabilitantów, logopedów, psychologa, terapeutów SI, asystentów, katechetę, lekarza rehabilitacji, ratownika medycznego

Wymagana dokumentacja

 • Wniosek o przyjęcie do OREW
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub
 • Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
 • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, (dotyczy tylko okresu przedszkolnego)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub o stopniu niepełnosprawności
 • Zgoda dyrektora szkoły macierzystej na realizację obowiązku szkolnego/nauki w OREW

Kontakt: 880 02 77 66