Najnowsze aktualnosci

Od 1 września 2017r. rozpoczęła swoją działalność Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy  Stowarzyszenia Pomocy Szansa.

Jest to szkoła na podbudowie gimnazjum/szkoły podstawowej  dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Proces kształcenia w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możliwość przedłużenia etapu edukacyjnego o jeden rok. Absolwenci gimnazjum (później ośmioklasowej szkoły podstawowej) mogą kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy do ukończenia 24 roku życia.

Nauka w szkole opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych. Kształcenie dostosowane jest do możliwości psychofizycznych uczniów oraz do ich potrzeb edukacyjnych. Ocenianie postępów ma charakter opisowy.

Głównym celem szkoły jest:

 • przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie na miarę ich możliwości
 • wspomaganie autonomii
 • wyposażenie w podstawowe umiejętności i wiadomości niezbędne  w codziennym życiu  oraz przygotowanie do podjęcia pracy we własnym gospodarstwie domowym

W procesie kształcenia realizowane są następujące zajęcia:

 • zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne, religia
 • zajęcia rewalidacyjne:
 • zajęcia pozalekcyjne

Różnorodność form pracy terapeutycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala nabywać, doskonalić i utrwalać indywidualne umiejętności
i predyspozycje.

W ramach przedmiotu przysposobienie do pracy uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych z następujących dziedzin:

 • sporządzanie i wydawanie posiłków.
 • prace stolarskie
 • prace biurowe
 • gospodarstwo domowe
 • prace ogrodnicze
 • prace w szatni
 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
 • pakowanie różnych przedmiotów
 • szycie ręczne, maszynowe, elementy dziewiarstwa

 

Szkoła mieści się w pięknym wyremontowanym budynku przeznaczonym oraz przystosowanym dla osób z niepełnosprawnością. Budynek posiada windę. Sale lekcyjne i klasopracownie wyposażone są w nowoczesne urządzenia oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. W szkole znajdują się klasopracownie do zajęć oraz gabinety do terapii indywidualnej 

 • pracownia gospodarstwa domowego wraz z jadalnią
 • pracownia dekoratorska
 • pracownia stolarska
 • gabinety logopedyczne
 • gabinet psychologa
 • sala do rehabilitacji
 • gabinet lekarski
 • pomieszczenie z profesjonalnym sprzętem  do zajęć ogrodniczych
 • sala widowiskowa/świetlica
 • nowoczesne zaplecze sanitarne dostosowane do osób z niepełnosprawnością.
 • sala do hydroterapii
 • duże boisko szkolne

 

Wszystkie sale i pracownie wyposażone są w odpowiednio dostosowane stanowiska pracy uczniów.

Szkoła posiada:

 • stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu do dyspozycji nauczyciela i uczniów,
 • sprzęt audiowizualny – odtwarzacze cd, magnetofony, telewizor, tablica multimedialna, projektor, elektryczny ekran projekcyjny, zestaw nagłaśniający, kamera, aparat fotograficzny,
 • sprzęt i pomoce dydaktyczne ze względu na rodzaj zajęć (kulinarne, stolarskie, dekoratorskie, ogrodnicze, sportowe),
 • nowoczesny sprzęt do rehabilitacji,
 • sprzęt i pomoce do terapii mowy w tym do alternatywnych metod komunikacji: komunikatory, programy komputerowe, sprzęt ułatwiający pracę z komputerem, oprogramowanie Boardmaker i inne,

 

Praktyki szkolne odbywają się w pracowniach szkoły oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach w pracowniach:

 • umiejętności społecznych,
 • papieru
 • techniczno – stolarskiej
 • ogrodniczej
 • wikliny

Warunki lokalowe oraz baza dydaktyczna szkoły zapewniają możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, umożliwiają realizację właściwych programów nauczania, realizację treści zawartych w podstawie programowej oraz wykonywanie innych zadań statutowych. Budynek jest w 100% przystosowany do osób niepełnosprawnych i do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, rehabilitacyjnych i innych specjalistycznych.