Najnowsze aktualnosci

 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DOŁUBOWIE  


rys6-largeWarsztaty Terapii Zajęciowej (dalej WTZ) prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa są samodzielną pod względem organizacyjnym i finansowym jednostką, nie posiadającą osobowości prawnej. WTZ w Dołubowie powstał w 2009 roku i działają na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej […], rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, oraz umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Szansa a Starostą Powiatu Siemiatyckiego.

Warsztaty działają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 z wyłączeniem jednego miesiąca letniego przypadającego na przerwę wakacyjną. Do WTZ uczęszczają osoby niepełnosprawne po 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z odpowiednimi wskazania do terapii zajęciowej.  Szczegółowe zasady przyjęcia w zakładce  – jak zostać uczestnikiem.

Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest bezpłatny, uczestnik jak i jego rodzina nie ponosi żadnych kosztów. Dowóz zapewnia WTZ i jest bezpłatny.

Celem Warsztatów prowadzonych przez SPS jest:fb-5981

  1. Aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  2. Stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Powyższe cele realizowane są przez:

  1. Ogólne usprawnianie;
  2.  Kształtowanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego i aktywnego życia,
  3. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach itp.,
  4. Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
  5. Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, w tym również szkolenia zawodowego.

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie uczęszcza 45 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Głównie są to osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobami neurologicznymi i zaburzeniami psychicznymi. Terapia zajęciowa (główna metoda terapeutyczna) odbywa się w pięciu pracowniach tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawuje  instruktor. Uczestnicy sami wybierają daną pracownię w zależności od własnych zainteresowań, uzdolnień oraz możliwości psychofizycznych. Rehabilitacja zawodowa ma na celu wyposażyć uczestnika w takie umiejętności, które będzie mógł on wykorzystywać w trakcie podjętej pracy zawodowej. Chodzi tu o takie umiejętności jak: współpraca w grupie, poprawna komunikacja interpersonalna, rozumienie i przestrzeganie regulaminów, w tym znajomość praw i obowiązków pracowniczych, utrzymanie czystości własnego stanowiska pracy, znajomość przepisów bhp, wykonywanie poleceń oraz przyjmowanie konstruktywnej krytyki instruktorów itp. Natomiast rehabilitacja społeczna to szeroko pojęty trening kompetencji społecznych, który polega między innymi na: kształtowaniu umiejętności; komunikacyjnych i harmonijnego współżycia w grupie;  odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych; ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie ale również za powierzone mienie i zadanie; – dysponowania pieniędzmi i planowania wydatków; nauce   rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych; stosowania zwrotów grzecznościowych zależnych od miejsca i okoliczności.

Obecnie w WTZ Dołubowie funkcjonuje pięć pracowni.

Warsztat posiada dużą przestrzeń zieleni,  boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki/ koszykówki ze sztuczną trawą i wiele innych atrakcji.

 

Serdeczni zapraszamy do udziału Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dołubowie, które są miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

                                                                                          Zespół WTZ Dołubowo