Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

Rekrutacja wolontariuszy

Stowarzyszenie Pomocy Szansa jak i jej placówki zaprasza wszystkie chętne osoby do wsparcia naszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności.

IMG_3975

Zasady rekrutacji

Jeżeli zechcieliby Państwo zostać wolontariuszem w naszym Stowarzyszeniu lub któreś z placówek prosimy o kontakt  telefoniczny  41 38 36 841 (małopolska); 86 476 55 00 (podlaskie) lub mailowy sps@spszasna.pl  lub do poszczególnych placówek Stowarzyszenia.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszych placówek.

Proponujemy  wolontariat:

 1. W placówkach Stowarzyszenia Pomocy Szansa:
 • W Warsztacie Terapii Zajęciowej Nr 1 w Podlesicach.
 • W Warsztacie Terapii Zajęciowej Nr 2 w Starych Raciborach.
 • W Warsztacie Terapii Zajęciowej Nr 3 w Dołubowie.
 • W Zakładzie Aktywności Zawodowej  w Witowicach.
 • W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Perkach Karpiach
 • W Środowiskowym Domu Samopomocy w Ciechanowcu
 1. Akcyjny ( imprezy integracyjne, wycieczki, eventy itd.)
 2. Zadaniowy np.: rozniesienie ulotek o Stowarzyszeniu, drobne prace porządkowo-remontowe, itd.
 3. Pracowniczy tj. wykonanie pracy akcyjnej i zadaniowej przez pracowników firmy zewnętrznej (tzw. wolontariat pracowniczy)

 

Prawa i obowiązki Wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do:

 • Zawarcia pisemnego porozumienia.
 • Zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków wypełniania zadań.
 • Otrzymania informacji o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z pełnioną funkcją oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami – o ile takie występują.
 • Otrzymania środków ochrony osobistej takich jak np. odzież ochronna  – o ile występują na danym stanowisku.
 • Wewnętrznych szkoleń
 • Zewnętrznych szkoleń.
 • Rozwiązania porozumienia za 7-dniowym wypowiedzeniem.
 • Otrzymania pisemnego zaświadczenia o pracy wolontaryjnej.
 • Otrzymania pisemnej opinii.
 • Otrzymania urlopu.

 

Wolontariusz ma obowiązek:

 • Przestrzegania praw i godności podopiecznego Stowarzyszenia.
 • Wykonywania pracy społecznej na rzecz podopiecznych, za którą nie pobiera wynagrodzenia.
 • Należytego  wykonywania podjętych  zobowiązań.
 • Poszanowania mienia Stowarzyszenia Pomocy Szansa i korzystania z niego w sposób zgodny
  z przeznaczeniem i zasadami bhp.
 • Poszanowania praw osób trzecich podczas wykonywania zadań.
 • Traktowania każdego człowieka życzliwie, z zachowaniem zasady bezstronności, nie osądzania nikogo, stygmatyzowania.
 • Zachowania w tajemnicy wszystkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia,
  a zwłaszcza związanych  z sytuacją zdrowotną i socjalną podopiecznych, na rzecz których świadczy pomoc również po zakończeniu współpracy.
 • Przestrzegania obowiązujących zasad i praw w Stowarzyszeniu.

 

 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby.

Wolontariat jest radością dawania, brania i wzajemnej wymiany.